Καρτέλα προϊόντος

1100100078


MANTOX 68 WGmetalaxyl-M 4%  (β/β) + mancozeb 64% (β/β)
εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι


Σάκκος 250  γρ. (ανά 20)
Σάκκος 500  γρ. (ανά 17)
Σάκκος  1  κιλού (ανά 20)

Καλλιέργειες: .

ετικέτα 102017 τροποποίηση παράταση έγκρισης δελτίο δεδομένων ασφαλείας 042018Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»