Καρτέλα προϊόντος

1100300051


CheckMate Puffer PTBαερόλυμα, αεροζόλ
(E)-5-decen-1-yl acetate 17.48 % β/β +  (E)-5-decen-1-ol

Καλλιέργειες: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

έγκριση ετικέτα 0418Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»